skip to Main Content

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

I. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle door de verkoper gedane offertes evenals alle door hem gesloten overeenkomsten onderworpen aan de volgende voorwaarden, die de koper verklaart te kennen en zonder voorbehoud integraal te aanvaarden.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele voorwaarde, waarvan de tekst voorkomt op de documenten van de koper, door de verkoper wordt aanvaard.

Van de voorgaande verkoopsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken in zover de verkoper daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

II. Offertes en Bevestiging.

a) De offertes zijn slechts bindend indien zij door de bestuurder of zijn aangestelde worden ondertekend en blijven een maand geldig.

b) De eenheidsprijzen zijn netto en kunnen worden aangepast naargelang de schommelingen van de lonen, de schommelingen van de prijzen, van de grondstoffen en vervoerskosten of bijkomende prestaties van de verkoper.

c) Een bestelling gebeurt aan de hand van een ondertekende offerte/bestelbon (inclusief de algemene voorwaarden). Door deze bestelling aanvaardt de klantzonder meer de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van elke andere bepaling waarmee de verkoper zich niet uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard.

d) Bij overeenkomsten op afstand of overeenkomsten gesloten buiten de overneming van de verkoper met een consument beschikt de consument over een herroepingsrecht van 14 dagen vooraleer de overeenkomst definitief tot stand komt, behoudens de wettelijk bepaalde uitzonderingen (zoals onder meer op maat vervaardigde goederen, goederen die snel bederven of beperkt houdbaar zijn, producten die gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt etc.).

De consument die de goederen heeft ontvangen en zich beroept op het herroepingsrecht, zal dit schriftelijk aan de verkoper melden. De consument zal de goederen onverwijld en ongebruikt dienen terug te zenden aan de verkoper niet later dan 14 dagen na de dag waarop de consument het besluit om de overeenkomst te herroepen aan de verkoper heeft meegedeeld. De consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Ingeval van een herroepingsrecht beschikt de verkoper over 14 dagen tijd om de door de consument gedane betalingen terug te betalen. Wanneer de verkoper de goederen echter nog niet heeft ontvangen mag hij wachten met terug te betalen totdat de goederen hem daadwerkelijk hebben bereikt of totdat de consument een bewijs kan voorleggen van terugzending.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de consument en stemmen overeen met de werkelijke kostprijs.

III. Leveringen en Risico’s.

a) De goederen worden steeds voor rekening en op risico van de koper vervoerd, zelfs indien de prijs is vastgesteld franco levering.

b) Behoudens in geval van opzet of van zware fout, zijn de verkoper noch zijn onderaannemers aansprakelijk indien ter gelegenheid van de levering schade werd toegebracht aan zaken die de koper onder zijn bewaring heeft.

c) Het risico met betrekking tot de goederen gaat over op de klant vanaf het ogenblik dat de goederen de terreinen van de verkoper of van de leverancier verlaten, zelfs indien de prijs is vastgesteld franco bestemming.

IV. Aanvaarding en Klachten.

a) Geen enkele klacht, met uitzondering van deze voor verborgen gebreken, is nog ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, niet binnen de drie dagen per aangetekend schrijven of per telefax, door de koper aan de verkoper zijn verzonden.

b) De geleverde goederen, die het voorwerp van een klacht uitmaken, moeten door de koper onaangeroerd bewaard worden zoals zij waren op het ogenblik van het lossen totdat de verkoper de gelegenheid heeft gehad de gegrondheid van de klacht te onderzoeken, waartoe hij zonder uitstel verplicht is over te gaan. Indien de verkoper de gegrondheid van de klacht heeft erkend, zal zijn verplichting ertoe beperkt zijn de betwiste goederen te vervangen, met uitsluiting van gelijk welke vergoeding.

c) Behalve in het geval van een verborgen gebrek, zal de verwerking van de goederen gelijk staan met de aanvaarding ervan.

d) Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen op te schorten.

e) De controle over de geleverde hoeveelheden zal tegensprekelijk bij de aankomst geschieden met de chauffeur of met de vervoerder. Behoudens in geval van een op de dag van de levering ingediende en als juist erkende klacht, zijn de partijen gebonden door de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrief of de afleveringsbon.

V. Leveringstermijn.

a) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de in de orderbevestigingen vermelde leveringstermijnen opgegeven ten titel van inlichting en zonder waarborg.

b) De leveringstermijn begint te lopen bij de ontvangst van een volledige en regelmatige bestelling.

c) Zelfs in geval een vaste leveringstermijn werd overeengekomen, kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden wegens overschrijding van de leveringstermijn, indien deze overschrijding te wijten is aan overmacht of gelijk welke oorzaak buiten de controle van de verkoper.

VI. Beperking van Aansprakelijkheid.

a) Buiten de gevallen waarvan de wet het anders bepaalt, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn voor fout en zware fout, ook niet voor de zware fout en opzet van de aangestelden.

b) De verkoper is ook niet aansprakelijk voor verborgen gebreken waarvan hij geen vermoeden heeft.

c) De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

VII. Betalingen.

a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn al de facturen van de verkoper te betalen binnen de 30 dagen op diens bankrekening.

b) De vertegenwoordigers van de verkoper zijn niet bevoegd om betalingen te innen.

VIII. Schadebedingen.

a) Bij het in gebreke blijven van betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag automatisch en van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 100,00 Euro. Deze verhoging is nodig wegens de bijkomende administratieve onkosten en de verstoring in de bedrijfsplanning. Op basis van art. 1139 van het burgerlijk wetboek, gaan de partijen akkoord dat er geen voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

b) Onverminderd bovenvermelde schadevergoeding en onverminderd de gebeurlijke gerechtskosten en de kosten voorzien in art. 1022 van het gerechtelijke wetboek, is tussen partijen overeengekomen dat vanaf de vervaldag van de factuur een conventionele interest verschuldigd is van 12 % per jaar op het factuurbedrag, dag voor dag eisbaar, tot de dag van de algemene betaling. Op basis van art. 1139 van het burgerlijke wetboek, gaan de partijen akkoord dat er geen voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

c) Bij niet betaling van de koopsom op de vervaldag krijgt de verkoper het recht om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de bestaande overeenkomst ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem geleden schade.

IX. Verbreking en schorsing.

a) In geval van verandering in de persoonlijke en/of familiale en/of economische en/of juridische toestand van de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om elke koopovereenkomst al of niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat een van de bovenvermelde gebeurtenissen zich voordoet te schorsen of als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding. Indien de verkoper van zijn recht gebruik maakt, zal de verkoopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn op datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe door de verkoper aan de koper wordt gericht, en zal de verkoper gerechtigd zijn de geleverde maar nog niet betaalde goederen terug te vorderen.

b) Indien één der betalingen niet zou geschieden op de vastgestelde datum, worden alle overig verschuldigd gebleven betalingen onmiddellijk opvorderbaar, welke ook de voorgaande voorwaarden zouden zijn. De verkoper beschikt in dit geval eveneens over het recht om verdere leveringen te schorsen en de geleverde maar niet betaalde goederen terug te vorderen.

c) Zelfs nadat de verkoop bevestigd is, behoudt de verkoper zich het recht voor om zekerheden te eisen die de goede uitvoering van de verbintenis van de koper kunnen waarborgen. De verkoper is gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang hem zulke zekerheden niet werden gegeven. In dit laatste geval zal de verkoper het recht hebben om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

X. Eigendomsvoorbehoud.

a) De koper gaat uitdrukkelijk akkoord dat alle geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper totdat de volledige koopprijs is betaald en alle verplichtingen van de koopovereenkomst zijn vervuld. Om die reden verbindt de koper er zich derhalve toe het geleverde goed niet aan derden over te dragen of in pand te geven, tenzij in uitoefening van zijn normaal beroep of tot aanwending van de normale bestemming van de goederen, tot aan de volledige betaling van de koopprijs. Bij enige beslaglegging op de niet volledig betaalde goederen zal de koper onmiddellijk de verkoper verwittigen.

b) In geval van doorverkoop zal de huidige verkoper eventuele niet betaalde doorverkoopprijs of de verzekeringspremie wegens verlies kunnen terugvorderen. In het kader van een eventuele faillissementsprocedure ten nadele van de koper zal de verkoper op basis van art. 101 van de faillissementswet de roerende goederen en de onroerende goederen door bestemming die zich nog in het vermogen van de koper bevinden kunnen terugvorderen.

c) Partijen verklaren zich akkoord om onderhavig beding als een schriftelijke bevestiging te zien zoals vereist door art 101 van de faillissementswet.

XI. Geschillen.

a) De partijen erkennen uitdrukkelijk dat de verkoper enkel kan worden gedagvaard voor de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verkoper, zijnde momenteel de Rechtbanken van het Gerechtelijke Arrondissement Leuven.

b) Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de respectievelijke verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit deze overeenkomst in de woonplaats of maatschappelijke zetel van de verkoper dienen uitgevoerd te worden en derhalve bij eventuele geschillen momenteel enkel de Rechtbanken van het Gerechtelijke Arrondissement Leuven bevoegd zijn.